marți, 21 aprilie 2015

Admitere Scoala de Agenti de Politie Campina (2015)


logo scoala

Numărul de locuri scoase la concurs anul acesta este de 505, dintre care 5 locuri sunt disponibile pentru candidaţii de etnie romă, iar alte 3 locuri sunt disponibile pentru candidaţii care fac parte din alte etnii.
Pentru a putea participa la sesiunea de admitere, trebuie îndeplinite de către candidaţi următoarele criterii de selecţie:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2015 pentru candidaţii la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul”;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se pot depune până la data de 07 august 2015. Deobicei, găseam până acum şi o dată ulterioară până la care se pot depunde dosarele complete, dar data asta nu am găsit. O puteţi considera ca fiind finală pe cea de mai sus.
Un dosar complet trebuie să conţină următoarele acte:
1. Cererea de participare la concursul de admitere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (original/copii legalizate) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2015; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere al candidatului,soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. Cazierul judiciar al candidatului;
8. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
9. Certificatul de examinare psihologică;
10. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
11. Trei fotografii 3×4 cm.
Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
 Etapa I a procesului de admitere.
Fişa medicală tip de încadrare în MAI se întocmeşte de către unităţile medicale ale MAI din fiecare judeţ de reşedinţă al candidaţilor, iar prin intermediul ei se realizează o evaluare detaliate a sănătăţii fiecărui candidat, conform baremelor medicale în vigoare. Fişa se completează cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare, respectiv a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru admitere la instituţia de învăţământ…”;
d) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.
Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
Etapa a II-a a procesului de admitere.
Această etapă se desfăşoara în perioada 05 – 13 septembrie 2015, conform graficului stabilit de către unitatea de învăţământ.
Candidaţii declaraţi „apt” după parcurgerea primei etape a procesului de admitere, merg mai departe în etapa a II-a, care începe cu înscrierea la concursul de admitere. În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2015, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologia de admitere;
e) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau metodologia de admitere.
După înscrierea în concurs, candidaţii vor efectua contravizita medicală, care se va efectua la sediul şcolii, conform graficului stabilit, de către subcomisia medicală.
În cazul fericit în care candidaţii sunt declaraţi „apt” după contravizita medicală, aceştia vor da apoi probele sportive prin care li se vor verifica aptitudinile fizice. Probele, 3 la număr, au următoarele bareme:
1. Alergare de viteză (50 m plat) – 7,2 secunde bărbaţi, respectiv 8,1 secunde femei;
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) – 7 m;
3. Alergare de rezistenţă (1000 m) – 3 minute şi 45 de secunde bărbaţi, respectiv 4 minute şi 10 secunde femei.
Atenţie!!! Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
Ultima parte a celei de-a II-a etape de admitere, candidaţii vor susţine proba scrisa, care constă într-un text grilă cu 90 de întrebări, 60 din gramatica limbii române, 30 din gramatica limbii străine, engleză sau franceză.
Tematica şi bibliografia de concurs sunt publicate pe site-ul şcolii.

sâmbătă, 10 decembrie 2011

Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"

Străbătând şoseaua ce duce spre munte, descoperim Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr”, aşezământ plin de tradiţie ce sărbătoreşte 40 de ani de existenţă. De numele avocatului şi deputatului liberal Vasile Lascăr este legată prima lege organică a poliţiei, concepută după principii moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti. El este cel care a dat stabilitate funcţionarului de poliţie.
Înfiinţată la 1 februarie1968, instituţia se numără printre primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne care au pregătit poliţişti, oameni implicaţi în problemele comunităţii prin desfăşurarea activităţilor specifice de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică,de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional.
În anul 1968, prin Hotarârea Consiliului de Miniştri nr. 3223, aici se înfiinţează Şcoala Militară de Perfecţionare a Subofiţerilor Câmpina, iar la 1 martie 1968 aceasta devine Şcoala Militară de Subofiţeri, deschizându-şi porţile pentru o primă serie de 500 de cursanţi.
La data de 1 februarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înfiinţare, prin Ordinul ministrului de interne nr.273, unitatea a primit denumirea de: Şcoala Militară de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"
Locul pentru amplasarea şcolii a fost ales pe vechiul domeniu al savantului chimist dr. Constantin Istrati, care fusese donat de proprietar ca parc al oraşului. În timpul celui de-al doilea razboi mondial se instalează aici o unitate militară germană, precum şi depozite de muniţie şi armament, fiind un important punct strategic şi militar privind accesul pe Valea Prahovei.
Dupa război redevine loc de agrement pentru câmpineni.
De-a lungul deceniilor de existenţă, şcoala a pregătit şi a format 60 de promoţii de poliţişti.
Începând cu anul 2000, aici se pregătesc şi agenţi de poliţie femei, la început, prin alocarea, anual, a unui număr variabil de locuri, în funcţie de necesităţi, în prezent numărul de locuri fiind nediferenţiat
În cei 40 ani de existenţă şcoala a evoluat continuu. Au fost construite şi amenajate spaţii moderne de învatamânt, de cazare şi blocuri alimentare unde pot servi masa concomitent peste 1500 de cursanţi.
De asemenea, au fost amenajate terenuri de sport, săli de pregătire fizică şi recuperare şi, nu în ultimul rând, săli documentare şi laboratoare pentru toate specialităţile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii de poliţie.
Dintre toate instituţiile de învăţământ ale M.I.R.A., şcoala este cunoscută şi prin faptul că este cea mai mare ca întindere şi capacitate.
După evenimentele care au avut loc în România în 1989, pregătirea şi formarea agentului de poliţie capată o nouă dimensiune prin diversitatea şi complexitatea domeniilor în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea.
Şcoala de agenţi de poliţie s-a conformat acestor noi cerinţe prin programe de învaţământ care sa asigure cunoştinţele necesare specialiştilor criminalişti, judiciarişti, crimă organizată, arest transfer, circulaţie rutieră, ordine publică şi conductori câini. Instituţie importantă a statului contemporan, poliţia trebuie să fie în pas cu evolutia societăţii civile.
Învăţământul desfăşurat în şcoală este parte integrantă a sistemului de învăţământ de stat.
Documentele elaborate la nivelul şcolii, în concordanţă cu cele elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, sunt permanent în atenţia profesorilor, în activitatea de proiectare a unor finalităţi şi obiective care să corespundă exigenţelor societăţii româneşti şi celei europene.
S-a renunţat la ideea managementului general în favoarea managementului educaţional, ce are obiective clare şi ierarhizate, principii de eficienţă şi calitate, funcţii specifice, afirmarea creativităţii în soluţionarea situaţiilor şi mai ales abordare interdisciplinară.
Standardul de pregătire profesională a devenit documentul oficial de bază al procesului de învăţământ, derivat din standardul ocupaţional iar noua programă şcolară reglementează competenţe pe standarde ocupaţionale care se constituie în parametrii determinanţi ai fixării unor cerinţe didactice adecvate, devenind instrumente operante ale comenzii sociale.

Vasile Lascăr

Numele avocatului dr. Vasile Lascar, ca patron spiritual al şcolii, a fost ales în semn de recunoaştere a calităţilor sale, a conduitei morale, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului şi în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocuparii sale de a moderniza structurile poliţieneşti şi, nu în ultimul rând, ca ministru de interne la începutul sec. XX.
Avocatul liberal Vasile Lascăr, a trecut prin Parlament prima lege organică a Poliţiei Române, concepută dupa principii ştiinţifice moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti şi având ca bază studierea aprofundată a organizării serviciilor de poliţie moderne din Franţa, Germania , Belgia, Austria etc.
La susţinerea în Senat a proiectului de lege (25 ian.1903), Vasile Lascăr sublinia: ,,...orice alte reforme am face, oricât de bune şi folositoare ar fi, ele ar fi de prisos daca n-avem garantată mai întâi ordinea publică şi siguranţa interioară a statului".

vineri, 9 decembrie 2011

Contactati-va colegii!


Cum puteti comunica cu fostii dumneavoastra colegi prin intermediul acestui blog

Puteti comunica cu fostii dumneavoastra colegi prin intermediul acestui blog astfel:
·         Fie inserand diverse texte in rubricile de comentarii asociate fiecarei postari.
·         Fie postand dumneavoastra insiva articole, anunturi si alte informatii. Pentru a primi autorizatia de postare, este necesar sa trimiteti un e-mail la revederiabsolventi@gmail.com, in care sa specificati datele de identificare precizate mai jos.

Cum va puteti inscrie pe listele absolventilor

Pentru a va inscrie in lista a absolventilor este necesar sa transmiteti pe adresa de e-mail revederiabsolventi@gmail.com  urmatoarele date:

* denumirea institutiei absolvite (cea oficiala, din actul de absolvire pe care-l posedati si nu cea actuala – astazi majoritatea denumirilor institutiilor de invatamant s-au schimbat)
* gradul militar, numele si prenumele
* adresa postala
* telefonul de contact
* e-mailul
* anul absolvirii
* clasa (plutonul) sau arma (specialitatea)

Nu este obligatoriu sa ne transmiteti unele date de contact, mentionate mai sus, daca doriti ca acestea sa nu fie postate pe Internet (cum ar fi: gradul militar, adresa postala, telefonul, etc).

Ne puteti transmite, de asemenea, adresele site-urilor si grupurilor de discutii pe Internet ale claselor (plutoanelor) din care ati facut parte, ale intregii promotii sau ale blogurilor dumneavoastra personale in scopul mediatizarii acestora in randul militarilor.

La cererea grupurilor de organizare vom publica anunturile privind convocarea intalnirilor intregii promotii sau doar a unor clase, plutoane, facultati, etc.

Puteti fi unul dintre moderatorii blogului promotiei dumneavoastra

Invitam reprezentanti din fiecare promotie care sa indeplineasca rolul de persoane de contact si care sa administreze pagina de Internet dedicata promotiei.

Persoanele de contact vor putea posta pe pagina de Internet datele de contact ale absolventilor care solicita acest lucru.

De asemenea, persoanele de contact vor putea posta articole, fotografii, anunturi ale comitetelor de organizare pentru diverse intalniri sau alte actiuni, link-uri catre blogurile personale ale absolventilor sau catre grupurile lor de discutii pe Internet, etc.

Un blog al promotiei poate avea, din punct de vedere tehnic, pana la 100 de administratori si/sau autori (adica persoane care sunt autorizate sa posteze).

Camarazii care pot si care doresc sa indeplineasca acest rol, sunt rugati sa trimita un e-mail la
revederiabsolventi@gmail.com , pentru a primi indicatiile si autorizatiile necesare.