marți, 21 aprilie 2015

Admitere Scoala de Agenti de Politie Campina (2015)


logo scoala

Numărul de locuri scoase la concurs anul acesta este de 505, dintre care 5 locuri sunt disponibile pentru candidaţii de etnie romă, iar alte 3 locuri sunt disponibile pentru candidaţii care fac parte din alte etnii.
Pentru a putea participa la sesiunea de admitere, trebuie îndeplinite de către candidaţi următoarele criterii de selecţie:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2015 pentru candidaţii la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul”;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se pot depune până la data de 07 august 2015. Deobicei, găseam până acum şi o dată ulterioară până la care se pot depunde dosarele complete, dar data asta nu am găsit. O puteţi considera ca fiind finală pe cea de mai sus.
Un dosar complet trebuie să conţină următoarele acte:
1. Cererea de participare la concursul de admitere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (original/copii legalizate) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2015; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere al candidatului,soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. Cazierul judiciar al candidatului;
8. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
9. Certificatul de examinare psihologică;
10. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
11. Trei fotografii 3×4 cm.
Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
 Etapa I a procesului de admitere.
Fişa medicală tip de încadrare în MAI se întocmeşte de către unităţile medicale ale MAI din fiecare judeţ de reşedinţă al candidaţilor, iar prin intermediul ei se realizează o evaluare detaliate a sănătăţii fiecărui candidat, conform baremelor medicale în vigoare. Fişa se completează cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare, respectiv a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru admitere la instituţia de învăţământ…”;
d) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.
Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
Etapa a II-a a procesului de admitere.
Această etapă se desfăşoara în perioada 05 – 13 septembrie 2015, conform graficului stabilit de către unitatea de învăţământ.
Candidaţii declaraţi „apt” după parcurgerea primei etape a procesului de admitere, merg mai departe în etapa a II-a, care începe cu înscrierea la concursul de admitere. În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2015, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologia de admitere;
e) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau metodologia de admitere.
După înscrierea în concurs, candidaţii vor efectua contravizita medicală, care se va efectua la sediul şcolii, conform graficului stabilit, de către subcomisia medicală.
În cazul fericit în care candidaţii sunt declaraţi „apt” după contravizita medicală, aceştia vor da apoi probele sportive prin care li se vor verifica aptitudinile fizice. Probele, 3 la număr, au următoarele bareme:
1. Alergare de viteză (50 m plat) – 7,2 secunde bărbaţi, respectiv 8,1 secunde femei;
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) – 7 m;
3. Alergare de rezistenţă (1000 m) – 3 minute şi 45 de secunde bărbaţi, respectiv 4 minute şi 10 secunde femei.
Atenţie!!! Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
Ultima parte a celei de-a II-a etape de admitere, candidaţii vor susţine proba scrisa, care constă într-un text grilă cu 90 de întrebări, 60 din gramatica limbii române, 30 din gramatica limbii străine, engleză sau franceză.
Tematica şi bibliografia de concurs sunt publicate pe site-ul şcolii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu